ติดต่อ

 https://encrypted-tbn1.gstatic.com/

ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วม :

                              ผศ.ดร.สุชาดา ภัยหลีกลี้ (โทร. 081-710-6487 email:paileeklee@yahoo.com)

อาจารย์หัวหน้าวิชาการ                 

                            อ.พญ.เสาวนันท์ บำเรอราช (โทร. 081-670-3303 e-mail : sauwanan@kku.ac.th)

 เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ:

                           นิพิฐพนธ์ สีอุปลัด (โทร. 088-302-0849   e-mail: seeweera@kku.ac.th)