แบบประเมินการฝึกภาคสนามร่วม

สำหรับอาจารย์ประจำบ้าน แบบฟอร์มประเมินได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วในแฟ้มของอาจารย์ประจำบ้าน เมื่อท่านกรอกข้อมูลแล้วเสร็จ กรุณานำส่งที่อาจารย์วิชาการประจำเขตของท่าน จะขอบคุณยิ่ง

สำหรับนักศึกษา รับแบบฟอร์มจากอาจารย์ประจำบ้าน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  แล้วนำส่งอาจารย์ประจำบ้านตามที่อาจารย์ประจำบ้านกำหนด