เริ่มแล้ว คอมเมด ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2560

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.สุชาดา  ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วม รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ผศ. เสาวลักษณ์  แย้มตรี  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย นายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอเวียงเก่า นางดวงใจ วรรณชัย  สาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า และผู้นำชุมชน ในการนี้มีนักศึกษาร่วมการปฐมนิเทศกว่า 600 คน  ณ  ห้องประชุม  ประจักษ์  พัวเพิ่มพูนศิริ ชั้น 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเรียนการสอนปฏิบัติการ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันผ่านการเรียนรู้ชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วม  ศึกษาวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน และ ให้นักศึกษามีความรู้ด้านการวางแผน การแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนผ่านการปฏิบัติจริง

รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวโอวาทใจความตอนหนึ่งว่า โครงการฝึกภาคสนามร่วมเป็นการตอบอุดมการณ์ อุทิศเพื่อสังคม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำงานอุทิศให้กับสังคม ทำงานให้เพื่อชุมชน ดูแลสังคม

           “ผมอยากให้นักศึกษาไปอ่านพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 ซึ่งในคราวนั้น ทรงมีกระแสพระราชดำรัสในการเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ความตอนหนึ่งว่า การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้นเป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูง ขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไป จะเป็นผลดีแก่การพัฒนายกฐานะ ความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความสำเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็น ความสำเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี จากกระแสพระราชดำรัสพระองค์ท่านคาดหวังว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะทำให้คนอีสาน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่เรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความเชี่ยวชาญของท่านก็คือการไปดูแลสารทุกข์สุกดิบ ของประชาชนในภูมิภาคนี้ ฉะนั้นอยากให้นักศึกษาน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ ไว้ในใจของพวกเรา เพื่อที่พวกเราจะได้มุ่งมั่น ทำงาน เสียสละและใช้ความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมา ฝึกฝนประสบการณ์ เก็บเกี่ยวความรู้ในการอยู่ในชุมชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพในอนาคต เพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป” 

การฝึกภาคสนามร่วมมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 ถึง 28 ธันวาคม 2560 ณ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  โดยแบ่งเป็น 4 เขต ดังนี้ เขตที่ 1 บ้านหนองคู หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 15 เขต 2 บ้านโพธิ์  หมู่ที่ 3 บ้านเตาปูน  หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 บ้านโคกหนองขามหมู่ที่ 2 และบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 12 เขต 4 บ้านโคกสูงหมู่ที่ 10 และบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 552 คน  ประกอบด้วยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์จำนวน 232 คน  คณะทันตแพทยศาสตร์จำนวน 53 คน  คณะสัตวแพทยศาสตร์จำนวน 70 คน  คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจำนวน 62 คน  และ  นักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชา 000158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชนของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์จำนวน 81 คน  คณะเภสัชศาสตร์จำนวน 54 คน