video กิจกรรมและนำเสนอการออกฝึกภาคสนาม เขต 1

“บรรยากาศกิจกรรมต่างๆในการออกฝึกภาคสนาม ความรู้สึกนักศึกษาต่อการออกฝึกภาคสนาม”

YouTube Preview Image