พิธีปิดโครงการฝึกภาคสนามร่วมครั้งที่ 34 เขต 3 บ้านดง

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 16.00-18.00 น. ได้มีพิธีปิดโครงการฝึกภาคสนามร่วมครั้งที่ 34 โดยมีการมอบของที่ระลึกให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง ผู้อำนวยการโรงพยาบลาส่งเสริมตำบลบ้านดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และ 3 รวมถึงเจ้าของบ้านพักนักศึกษาทุกๆ หลัง จากนั้นมีการกล่าวให้โอวาทจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร) นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์ และผู้ใหญ่บ้านประเสริฐ  สมศรีโย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  และมีการกล่าวรายงานโครงการทั้ง 6 โดยหัวหน้าโครงการ และหัวหน้าเวทีสาธารณะ โดยได้กล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ รวมถึงขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน จากนั้นมีการกล่าวปิดพิธีโดยหัวหน้าเขต 3 นายฐิติวิชช์ ศิริพันธ์

หลังจากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมีการแสดงรำบายศรีสู่ขวัญจากน้องๆ นักเรียน และมีการผูกข้อมือรับขวัญจากชาวบ้านในชุมชนบ้านดง