เริ่มแล้ว คอมเมด ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2560

1c621f8
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.สุชาดา  ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วม รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ผศ. เสาวลักษณ์  แย้มตรี  คณบดีคณะพยาบาล...
More

{พาดูวิถีชาวบ้าน} ความเชื่อและการรำส่งผีฟ้า

IMG_0155
หนึ่งในความเชื่อของเหล่าชาวบ้านบ้านขุนด่าน "การรำส่งผีฟ้า" มาดูบรรยากาศกันเลยค่ะ และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศในการรำส่งผีฟ้า หนึ่งในความเชื่อของชาวบ้านขุนด่านที่เกี่ยวกับสุขภาพ และโรคภัยไข้เจ็บจากผีสางนั่นเอง
More

“Welcome เขต4 COMMED34″

IMG_2103
มาถึงแล้วกับชาวเขต 4 ในโครงการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 34 ณ บ้านขุนด่าน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พิธีเปิด      
More